1.0.17
1.0.17
IAE informe de avaliación do edificio
Xunta de Galicia
Política de Privacidade: Aviso: De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, de 13 diciembre, de protección de datos de carácter persoal, os datos persoais recollidos na tramitación desta disposición, cuxo tratamento e publicación estean autorizados polas persoas solicitantes, serán incluidos nun fichero denominado 'Relacións administrativas coa cidadanía e con entidades'. O obxecto deste ficheiro é xestionar o presente procedimento, así como informar ás persoas interesadas sobre o seu desenvolvemento. O órgano responsable deste ficheiro é a Secretaría Xeral do IGVS. O dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer ante o IGVS, mediante o envío dunha comunicación seguinte dirección: Área Central s/n, Polígono de Fontiñas, 15707, Santiago de Compostela, ou a través dun correo electrónico a: calidade.edificacion@xunta.es.

Servizo prestado pola Presidencia da Xunta de Galicia
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega)
Información de contacto
012@xunta.gal
Teléfono 012